Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES VAN KARS POTZE MANNENMODE BY CHRIS.

1. Toepasselijkheid en definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Kars Potze Mannenmode By Chris onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Kars Potze Mannenmode By Chris aangaat ter zake van de levering van Producten;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Kars Potze Mannenmode By Chris;

Documentatie: de door Kars Potze Mannenmode By Chris ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koopprijs: de door de Consument te betalen prijs voor de Producten die door Kars Potze Mannenmode By Chris aan de Consument worden geleverd;

Kars Potze Mannenmode By Chris: Kars Potze Mannenmode By Chris, statutair gevestigd te (9641 AM) Veendam aan de Kerkstraat 35 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76619583;    BTWnr.NL003146776B82

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kars Potze Mannenmode By Chris en de Consument op grond waarvan Kars Potze Mannenmode By Chris Producten levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (kledingstukken en accessoires) van Kars Potze Mannenmode By Chris en/of van Derden die door Kars Potze Mannenmode By Chris aan de Consument worden geleverd; en

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Kars Potze Mannenmode By Chris zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met Kars Potze Mannenmode By Chris zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Kars Potze Mannenmode By Chris zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van de Consument hoe dan ook genaamd wordt door Kars Potze Mannenmode By Chris uitdrukkelijk afgewezen.

2. Aanbiedingen, specificaties en orders
2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Kars Potze Mannenmode By Chris

·         zijn slechts gericht tot de Consument;

·         mogen niet worden verspreid;

·         gelden als één geheel;

·         kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;

·         zijn geheel vrijblijvend; en

·         kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat Kars Potze Mannenmode By Chris de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat Kars Potze Mannenmode By Chris de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Consument verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van Kars Potze Mannenmode By Chris te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen Kars Potze Mannenmode By Chris en de Consument is gesloten.

2.3 Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van Kars Potze Mannenmode By Chris geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Kars Potze Mannenmode By Chris met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van Kars Potze Mannenmode By Chris zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Consument en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Kars Potze Mannenmode By Chris en de Consument.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Kars Potze Mannenmode By Chris slechts, indien deze door Kars Potze Mannenmode By Chris Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en de Consument vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. Kars Potze Mannenmode By Chris is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de Consument overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.6. Kars Potze Mannenmode By Chris heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van Documentatie, totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

3. Prijzen

3.1. Alle door Kars Potze Mannenmode By Chris aangeboden en met Kars Potze Mannenmode By Chris overeengekomen prijzen zijn in euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Consument. De Consument draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door Kars Potze Mannenmode By Chris in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. Kars Potze Mannenmode By Chris is bevoegd:

a. binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de Consument het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging te ontbinden;

b. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De Consument heeft alsdan niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. Kars Potze Mannenmode By Chris past haar prijs aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de prijs is opgebouwd is gestegen na het sluiten van de Overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. Kars Potze Mannenmode By Chris zal de Consument informeren over de redenen van een prijsverhoging.

4. Betaling

4.1. Kars Potze Mannenmode By Chris stuurt voor het door de Consument verschuldigde bedrag een factuur aan de Consument.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van Kars Potze Mannenmode By Chris zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Consument bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) Dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

4.3. De Consument dient de door Kars Potze Mannenmode By Chris gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.2 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan de Consument verstrekte kortingen, is Kars Potze Mannenmode By Chris gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt Kars Potze Mannenmode By Chris aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Kars Potze Mannenmode By Chris mogelijk te maken, dient de Consument alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan Kars Potze Mannenmode By Chris aan te leveren. De Consument staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Kars Potze Mannenmode By Chris verstrekte gegevens en informatie.

5.2. Kars Potze Mannenmode By Chris is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken. Kars Potze Mannenmode By Chris blijft in een dergelijk geval onverkort jegens de Consument aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen worden door Kars Potze Mannenmode By Chris te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.

6. Levering & levertijd

6.1. Leveringen vanuit het vestigingsadres van Kars Potze Mannenmode By Chris, dan wel op een door Kars Potze Mannenmode By Chris aan te wijzen andere plaats.

6.2. Kars Potze Mannenmode By Chris spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de Consument overeengekomen, al dan niet uiterste, (levering)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Kars Potze Mannenmode By Chris indien mogelijk een nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan de Consument opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kars Potze Mannenmode By Chris

6.3. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de Consument moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Kars Potze Mannenmode By Chris dan wel dat de Consument aan de bedoelde verplichting(en) jegens Kars Potze Mannenmode By Chris heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een product geldt als geleverd als de Consument het Product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt afgetekend.

6.5. Neemt de Consument een Product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Kars Potze Mannenmode By Chris is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Consument op te slaan. De Consument blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de Producten verzorgd door Kars Potze Mannenmode By Chris geschiedt tot het moment dat het geleverde door of namens de Consument in ontvangst wordt genomen voor rekening en risico van Kars Potze Mannenmode By Chris Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de Consument.

 7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. Kars Potze Mannenmode By Chris is bevoegd om een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de Koopprijs te verlangen van de Consument, dan wel elke vorm van zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties.

7.2. De Consument wordt de mogelijkheid geboden om de Koopprijs achteraf te betalen. In het geval dit extra kosten met zich meebrengt voor Kars Potze Mannenmode By Chris, komen deze kosten voor rekening van de Consument.

7.3. Indien de Consument geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de Koopprijs achteraf te betalen en Kars Potze Mannenmode By Chris de door haar verlangde betalingen of zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs niet verkrijgt, is Kars Potze Mannenmode By Chris bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Consument ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Consument te vorderen.

 8. Herroepingsrecht

8.1. De Consument heeft het recht om de Overeenkomst tot levering van Producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) Dagen nadat de Producten op het door Consument opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de Producten door de Consument bij Kars Potze Mannenmode By Chris zijn afgehaald.

8.2. De Consument zal gedurende de bedenktijd te allen tijde uiterst zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument mag het Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

8.3. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit binnen veertien (14) Dagen kenbaar te maken bij Kars Potze Mannenmode By Chris door het invullen en toesturen van het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd. De Consument zal het Product vervolgens binnen veertien (14) Dagen aan Kars Potze Mannenmode By Chris retour sturen met alle toebehoren (aangehechte kaartjes etc.) en zoveel mogelijk met de originele verpakking. De Consument zal aan Kars Potze Mannenmode By Chris een bewijs van verzending verstrekken, zodat Kars Potze Mannenmode By Chris kan vaststellen dat het Product binnen de termijn van veertien (14) Dagen is teruggestuurd.

Kosten bij herroeping

8.4. De Consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

8.5. Kars Potze Mannenmode By Chris zal bedragen die de Consument voor de Producten reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) Dagen terugbetalen, nadat Kars Potze Mannenmode By Chris het Product of de Producten retour heeft ontvangen. Kars Potze Mannenmode By Chris zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

8.6. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de Consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

8.7. De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde Producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;

b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de Consument de product verzegeling heeft verbroken. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een Product is gedragen althans de labels, kaartjes van een Product zijn verwijderd, kleding voorzien is van parfum/lichaamsgeur of make-up vlekken dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het Product terug te zenden.

d. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, zoals oorbellen.

e. om producten gaat die aangekocht zijn in de SALE.

9. Klachten

9.1. Klachten ten aanzien van geleverde Producten of de facturatie daarvan dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking van enige non-conformiteit of enig gebrek, Schriftelijk bij Kars Potze Mannenmode By Chris te worden gemeld.

9.2. Rechtsvorderingen moeten binnen twee (2) jaar na het tijdig indienen van de klacht op straffe van verval van recht door de Consument aanhangig worden gemaakt.

9.3. Indien de Consument tijdig een klacht indient, zal Kars Potze Mannenmode By Chris kosteloos en ter vrije keuze van Kars Potze Mannenmode By Chris het ondeugdelijk gebleken Product herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

9.4. Een klacht van de Consument doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de Consument die uit de Overeenkomst voortvloeien.

9.5. Retourzendingen die Kars Potze Mannenmode By Chris niet vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door Kars Potze Mannenmode By Chris niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de Consument. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van Consumenten vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de Consument zijn retourzending vooraf heeft gemeld middels het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd.

 10. Aansprakelijkheid

10.1. Kars Potze Mannenmode By Chris is niet aansprakelijk voor de door de Consument dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kars Potze Mannenmode By Chris

10.2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Kars Potze Mannenmode By Chris in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

10.3. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Kars Potze Mannenmode By Chris beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Kars Potze Mannenmode By Chris gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Kars Potze Mannenmode By Chris niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kars Potze Mannenmode By Chris beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.4. Indien aansprakelijkheid van Kars Potze Mannenmode By Chris op grond van artikel 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van Kars Potze Mannenmode By Chris zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.

 11. Overmacht

11.1. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen Kars Potze Mannenmode By Chris haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft Kars Potze Mannenmode By Chris in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal Kars Potze Mannenmode By Chris de Consument hierover informeren, maar is Kars Potze Mannenmode By Chris niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

11.2. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Kars Potze Mannenmode By Chris gerechtigd pro rata te factureren en dient de Consument deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

11.3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

i) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

ii) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Kars Potze Mannenmode By Chris hetzij bij Derden waarvan Kars Potze Mannenmode By Chris bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,

iii) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van Kars Potze Mannenmode By Chris liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan, en

iv) overheidsmaatregelen.

 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van Kars Potze Mannenmode By Chris berusten uitsluitend bij Kars Potze Mannenmode By Chris en/of Derden. De Consument erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris in opdracht van de Consument enig(e) Product en/of Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan Kars Potze Mannenmode By Chris

12.2. De Consument verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de Consument van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de Consument niet in (sub)licentie gegeven worden (aan Derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.3. De door Kars Potze Mannenmode By Chris geleverde Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Kars Potze Mannenmode By Chris door de Consument worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige Derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruikt.

12.4. Kars Potze Mannenmode By Chris is gerechtigd de Producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

12.5. Kars Potze Mannenmode By Chris vrijwaart de Consument van aanspraken op de door Kars Potze Mannenmode By Chris geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de Consument (a) Kars Potze Mannenmode By Chris onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Kars Potze Mannenmode By Chris De Consument zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Kars Potze Mannenmode By Chris in naam van de Consument verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Consument in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de Consument.

12.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten van Kars Potze Mannenmode By Chris inbreuk maken op een aan een Derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Kars Potze Mannenmode By Chris een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Kars Potze Mannenmode By Chris zo mogelijk zorg dragen dat de Consument de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de Consument. Indien Kars Potze Mannenmode By Chris naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Consument het geleverde kan blijven gebruiken, zal Kars Potze Mannenmode By Chris het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Kars Potze Mannenmode By Chris zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de Consument. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Kars Potze Mannenmode By Chris wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een Derde is uitgesloten.

 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kars Potze Mannenmode By Chris is het de Consument niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

13.2. De Consument zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kars Potze Mannenmode By Chris

13.3. Onder omstandigheden blijft de Consument aansprakelijk voor de tussen Kars Potze Mannenmode By Chris en de Consument tot stand gekomen Overeenkomst.

 14. Opschorting en ontbinding

14.1. Kars Potze Mannenmode By Chris heeft, indien de Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Kars Potze Mannenmode By Chris redelijkerwijs mag verwachten dat de Consument tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Kars Potze Mannenmode By Chris, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Kars Potze Mannenmode By Chris tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Kars Potze Mannenmode By Chris toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Kars Potze Mannenmode By Chris op de Consument heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2. In het geval waarin:

·         de Consument in staat van faillissement wordt verklaard,

·         de Consument wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,

·         de Consument zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,

·         de Consument tot boedelafstand overgaat,

·         beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de Consument wordt gelegd;

·         de Consument onder curatele wordt gesteld;

·         de Consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;

·         de Consument komt te overlijden; of

·         de Consument tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is Kars Potze Mannenmode By Chris gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Kars Potze Mannenmode By Chris

 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Consument, zodra de Consument aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.

15.2. Zolang Kars Potze Mannenmode By Chris eigenaar is van de Producten mag de Consument deze Producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

15.3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn (betaling)verplichtingen heeft voldaan, heeft Kars Potze Mannenmode By Chris direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen.

15.4. De Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kars Potze Mannenmode By Chris te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

 16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. Kars Potze Mannenmode By Chris verwerkt persoonsgegevens van de Consument ter uitvoering van de Overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

16.2. Kars Potze Mannenmode By Chris zal deze persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Kars Potze Mannenmode By Chris zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Kars Potze Mannenmode By Chris kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van Derden. De Consument gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover Kars Potze Mannenmode By Chris persoonsgegevens laat verwerken door (een) Derde(n), zal Kars Potze Mannenmode By Chris met de betreffende Derde een toereikende verwerkersovereenkomst sluiten.

 17. Overig

17.1. Op iedere Overeenkomst tussen de Consument en Kars Potze Mannenmode By Chris en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Consument en Kars Potze Mannenmode By Chris gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de Consument valt.